Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Zveřejnění záměru pachtu obecního majetku

Zveřejnění záměru pachtu obecního majetkuVyvěšeno: 7. 9. 2020
Sejmuto: 24. 9. 2020

Obec Křenov

Zveřejnění záměru pachtu obecního majetku

 

Obec Křenov vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, záměr pachtu pozemků k jejich zemědělskému využití.

 

Předmětem pachtu jsou zemědělské pozemky ve vlastnictví obce Křenov (v k. ú. Křenov, obec Křenov, 569 22, Křenov LV 10001 v celkové rozloze 20.2612 ha) uvedené v příloze č. 1 tohoto Záměru pachtu.

Uvedené pozemky budou propachtovány jako jeden soubor, ne jednotlivě. Dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, se mohou zájemci k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky.

Případné další informace o pozemcích lze obdržet v úředních hodinách na Obecním úřadě ve Křenově .

Podmínky pachtu jsou uvedeny v návrhu „Pachtovní smlouvy o pachtu zemědělských pozemků“ v příloze č. 2 tohoto Záměru pachtu. Nabídky podávejte pouze na Formuláři, který je uveden v příloze č. 3 tohoto Záměru pachtu, včetně všech požadovaných příloh. Veškeré přílohy jsou zveřejněny na webových stránkách obce Křenov na elektronické úřední desce (www.obeckrenov.cz), vyzvednout si je lze rovněž na OÚ Křenov v úředních hodinách.

Nabídky budou přijímány osobně nebo poštou na adresu Obec Křenov, Křenov 26, 569 22, Křenov, osobně v úřední dny a úřední hodiny, nejpozději do 18:00 hodin dne 24. 9.2020 v zalepené a přes spoje podepsané obálce, s nadpisem „NEOTEVÍRAT- Záměr pachtu pozemků“ s uvedením celého jména a adresy nebo názvu a sídla zájemce.

Později doručené nabídky nebudou hodnoceny. Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

- 100% cena/ha/rok

Požadavky na kvalifikaci zájemce:

Zájemce je zemědělským podnikatelem ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, evidovaným v souladu se shora uvedeným zákonem u některého z obecních či městských úřadů. Tuto skutečnost je vybraný zájemce povinen prokázat již při podání nabídky doložením prostých kopií dokladů.

Další podmínky vyhlašovatele:

1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na zrušení tohoto záměru a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

2. Zájemce má možnost po vyhlašovateli požadovat dodatečné informace v termínu do odevzdání nabídky.

3. Zájemce předkládá nabídku pouze v českém jazyce.

4. Zájemci nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí na výběrovém řízení.

 

Vyvěšeno na úřední desce: 7. 9. 2020                                                                                                                                                                                Sejmuto: 24. 9.2020

 

Václav Dvořák v. r. ,

starosta obce Křenov

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 09. 2020 14:10