Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Uzavírka -Silnice I třídy č. 35 mezi Tunelem Hřebeč a městem Moravská Třebová 08.07.2024 – do 30.08.2024

Uzavírka -Silnice I třídy č. 35 mezi Tunelem Hřebeč a městem Moravská Třebová 08.07.2024 – do 30.08.2024Vyvěšeno: 27. 6. 2024
Sejmuto: 30. 8. 2024

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po projednání s vlastníkem komunikace, která má být uzavřena – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Správou Pardubice, jako právnickou osobou oprávněnou hospodařit se silnicemi I. třídy; dále po projednání s vlastníky komunikací, po kterých budou vedeny objízdné trasy – Pardubický kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát rozhodl v řízení o žádosti žadatele společnosti Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 060838744 zastupována společnosti LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030 podané dne 15.05.2024 ve věci povolení částečnou a úplnou uzavírku silnice I. třídy č. 35, kde dalšími účastníky správního řízení jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, Pardubický kraj, IČO: 70892822, zastoupený správcem komunikace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, organizace takto:
Podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 67 - § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Na silnici Silnice I třídy č. 35 mezi Tunelem Hřebeč a městem Moravská Třebová
Stavební práce budou probíhat za částečné a úplné uzavírky na silnici I/35
Termín částečné a úplné uzavírky : 08.07.2024 – do 30.08.2024 v tomto termínu proběhne úplná uzavírka I/35 po dobu 10 dnů.
Návrh objízdné trasy:
Dle přiložené situace, kterou vypracovala společnost LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030, DIČ: CZ06569030 - situace je nedílnou součástí tohoto oznámení
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * IDDS: z28bwu9
za následujících podmínek:
1. Uzavírka a objízdné trasy budou označeny předepsaným způsobem, a to přenosným dopravním značením a dopravním zařízením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" č.j. KrÚ 11451/2024-8, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 21.06.2024. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě stanoviska příslušného orgánu policie České republiky – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Označení uzavírky a objízdných tras zabezpečí žadatel o uzavírku dle vydaného a uvedeného Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu uzavírky a objížďky. Případné opravy dopravního značení a dopravního zařízení po dobu trvání uzavírky a následné odstranění dopravního značení a dopravního zařízení po ukončení uzavírky zabezpečí žadatel o uzavírku na svůj náklad.
3. Žadatel o uzavírku je povinen neprodleně odstranit případné závady ve sjízdnosti vzniklé na objízdných trasách během trvání uzavírky. Pokud to nebude možné, označí místo závady příslušnou dopravní značkou.
4. Uzavírka nebude probíhat za snížené sjízdnosti komunikace nebo za nepříznivých klimatických podmínek!
5. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel o uzavírku na svůj náklad zdokumentování stavu objízdných tras, které předá majetkovému správci uvedených silnic – Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Po skončení uzavírky bude žadatelem provedeno porovnání stavu objízdných tras před a po uzavírce. Případné vzniklé škody na objízdných trasách budou odstraněny na náklad žadatele o uzavírku a objížďku v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
6. Předmětný úsek uzavřené komunikace musí být omezen na co nejkratší možnou dobu – po dobu realizace akce, která vyžaduje uzavírku. Žadatel o uzavírku je povinen využít všech možností ke zkrácení doby úplné uzavírky.
7. Budou dodrženy podmínky SÚS Pk vydané pod č.j. SUSPK/5114/2024 ze dne 07.06.2024:
- Příslušným silničním správním úřadem bude vydáno rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky.
- 2. Uzavírka a objížďka bude projednána s Policií České republiky.
- 3. Uzavírka bude omezena na nejkratší možnou dobu.
- 4. Případné úpravy objížďkových pozemních komunikací nutné z důvodu objížďky provede žadatel o uzavírku
- a objížďku na svůj náklad.
- 5. Uzavírka a objížďka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečí žadatel o uzavírku na svůj
- náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
- 6. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel o uzavírku zdokumentování stavu objízdné trasy (silnic II. a III. třídy),
- které předá Správě a údržbě silnic Pardubického kraje před zahájením uzavírky. Po skončení uzavírky bude
- provedeno porovnání stavu objízdné trasy před a po uzavírce. Případné vzniklé škody na objízdné trase budou
- odstraněny na náklad žadatele o uzavírku a objížďku v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 zákona č. 13/1997
- Sb., o pozemních komunikacích.
- 7. Žadatel neprodleně odstraní případné závady ve sjízdnosti vzniklé na objížďce během trvání uzavírky. Pokud
- to nebude možné, označí místo závady příslušnou dopravní značkou.
- 8. V případě potřeby budeme v průběhu uzavírky požadovat doplnění přechodného dopravního značení tak,
- aby bylo zamezeno nákladní dopravě zkracovat si objízdnou trasu po ostatních silnicích II. a III. třídy
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * IDDS: z28bwu9
8. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubice oddělení dopravní obslužnosti vydané dne 14.06.2024 pod č.j. 12644/2024-2:
- Termín částečné uzavírky: od 8. 7. do 1. 8. 2024 a od 12. 8. 2024 do 26. 8. 2024
- Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:
- Uzavírkou silnice bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkou 680800 (dopravce BusLine Pardubicko s.r.o.) 721852 (dopravce RETROBUS Line, s.r.o.)
- Výlukové jízdní řády se budou schvalovat.
- Objízdná trasa – částečná uzavírka:
- o Směr Svitavy pojede po stavbě střídavě v pravém a levém jízdním pruhu
- o Směr Moravská Třebová ze silnice I/35 v Hřebči po sil.III/36826 přes Boršov na sil. II/360 do Moravské Třebové a dále po trase linky
- Po dobu uzavírky nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti.
- Termín úplné uzavírky: od 2. 8. do 11. 8. 2024
- Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:
- Uzavírkou silnice bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkou 680800 (dopravce BusLine Pardubicko s.r.o.) 721852 (dopravce RETROBUS Line, s.r.o.)
- Výlukové jízdní řády se budou schvalovat.
- Objízdná trasa – úplná uzavírka:
- o ze silnice I/35 v Hřebči po sil. III/36826 přes Boršov na sil. II/360 do Moravské Třebové a dále po trase linky. Objízdná trasa je obousměrná.
- Po dobu uzavírky nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti
9. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, který vydal stanovisko pod č.j. KRPE-57612/Čj-2024-170906:
- V místech, kde dojde k nesouladu přenosného DZ se svislým trvalým DZ, bude svislé zakryto nebo přeškrtnuto.
- Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
- Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
- Přenosné dopravní značení bude v místě instalováno od data stanoveném "Přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích", které vydá příslušný silniční správní úřad. Uvedené stanovisko je pouze podkladem naší součásti jako dotčeného orgánu pro silniční správní úřad.
10. Skutečný termín zahájení a ukončení uzavírky (dopravního omezení) žadatel o uzavírku bezodkladně oznámí zástupci Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové (Kateřina Obermajerová, telefon č. 973 251 517, 973 251 519, fax 973 251 530, e-mail: obermajerovak@army.cz nebo ruvdhk@seznam.cz) a též na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00, telefonicky na č. 596 663 550-3, nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz a dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (telefon č. 724 652 037).
11. Odpovědným pracovníkem za organizaci a zabezpečení akce je: LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030, DIČ: CZ06569030 pan Jiří Lorenc (tel: 606 642 987)
12. Orgánům Policie ČR - DI Svitavy je vyhrazeno právo kontroly značení, případně jiné úpravy silničního provozu, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.
13. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství má vyhrazené právo v případě neplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzovat toto jako porušení ustanovení o uzavírce a objížďce.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 06. 2024 13:04